Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές πρώτου τριμήνου 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 5,4% του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το α’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το α’ τρίμηνο του 2020 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 81.568,8 χιλιάδες τόνους έναντι 86.206,6 χιλ. τόνων κατά το α’ τρίμηνο του 2019. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.326.810,4 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 10,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.090.172,2 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), η σημαντικότερη αύξηση τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων όσο και των τονοχιλιομέτρων το α’ τρίμηνο του 2020 έναντι του α’ τριμήνου του 2019, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Στερεά χύμα». Η σημαντικότερη μείωση το α’ τρίμηνο του 2020 έναντι του α’ τριμήνου του 2019 τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων όσο και των τονοχιλιομέτρων, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, ποσοστό 36,7% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,1% το α’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019. Κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου η μεγαλύτερη αύξηση των φορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 34,4%.

Από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 36,5%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 29,9% το α’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019. Κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, η μεγαλύτερη αύξηση των εκφορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 35,2%.

Πηγή: Statistics.gr

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.