Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

PROJECT

Το έργο σε αριθμούς

Το πρόγραμμα LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) εισάγει και προάγει ένα καινοτόμο εργαλείο που συμβάλλει στην πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθιστώντας την παραλαβή και την παράδοση αγαθών πιο πράσινη, πιο βιώσιμη και αποτελεσματικότερη σε αστικές περιοχές.

Η ομάδα LIFE GYR δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της. Παρακάτω παρατίθενται οι προσδοκώμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του έργου.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις

Δείκτες του έργου

Visitors

Date of last update:

16/06/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.