Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Δείκτες του έργου

Η διαδικασία παρακολούθησης του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

KPI: Βελτίωση περιβαλλοντικής και κλιματικής απόδοσης.
KPI: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών πέραν των αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο χώρας.
KPI: Οικονομική επίδοση, ανάληψη από την αγορά, αναπαραγωγή.
KPI: Επικοινωνία, διάχυση, ευαισθητοποίηση.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.