Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο τέλος του έργου είναι:

  • Μείωση των ετήσιων εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου (δηλαδή CO2) κατά 0,477% περίπου στην Ελλάδα και των εκπομπών πέραν των αερίων του θερμοκηπίου (για παράδειγμα NOx) κατά περίπου 0,402% στην Ελλάδα, 0,103% στην Τσεχική και 0,002% στην Ιταλία.

 

  • Ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών από εργασίες δρομολόγησης 5 εταιρειών ίση με: 42.255tn NOx, 4.632tn PM, 73.133tn CO, 1.869tn NH3, 8.885.697tn CO2, 8.939tn CH4, 10.564tn VOC και 8.129tn SO2 .

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.