top of page
Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις

Το πρόγραμμα LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) προάγει ένα καινοτόμο εργαλείο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθιστώντας την παραλαβή και την παράδοση αγαθών πιο πράσινη, πιο βιώσιμη και αποτελεσματικότερη σε αστικές περιοχές. 

 

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου

  • Βελτιωμένη τεχνογνωσία για 8 εταιρείες από 3 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Τσεχία, Ελλάδα και Ιταλία). Τουλάχιστον 47 μέλη της ομάδας θα αποκτήσουν άμεσα γνώσεις και θα ανταλλάξουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους με άλλα μέλη της κοινοπραξίας ή άλλους οργανισμούς (π.χ., εταιρείες εφοδιαστικής). Η βελτιωμένη τεχνογνωσία όχι μόνο αυξάνει την επίγνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων μεταφοράς αλλά βελτιώνει κυρίως την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  • Θα διατηρηθούν ή θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 44,7 FTE (11.820MD/ανθρωποημέρες, απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου διαιρεμένες κατά 264 εργάσιμες ημέρες ενός έτους ή 22MD * μήνες) κατά τη διάρκεια ζωής του LIFE GYR (καταγεγραμμένο ως πρόσθετο ή μόνιμο προσωπικό στην ανάλυση του προϋπολογισμού).

  • Δικτύωση των δικαιούχων με ομάδες από διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και διάφορους τομείς: όλοι οι δικαιούχοι συνεργάζονται με φορείς εντός και εκτός των χωρών τους για την επίδειξη και τη διάδοση του LIFE GYR. Τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της δικτύωσης είναι σημαντικά, ιδίως για τους Έλληνες εταίρους, των οποίων η παρουσία στα ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες είναι γενικά χαμηλότερη από τις άλλες χώρες.

 

Υλοποίηση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων

  • Εφαρμογή και ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές και μεταφορικές πολιτικές.

  • Οι εκπομπές ρύπων έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές στη συζήτηση των προβλημάτων ποιότητας του αέρα, της αλλαγής του κλίματος και των πολιτικών. Η ανάγκη για πράσινη μεταφορά δημιουργεί νέες πολιτικές μεταφορών με στόχο τη μείωση όχι μόνο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και των εκπομπών αερίων πέραν του θερμοκηπίου και του κόστους μεταφοράς. Η LIFE GYR εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια πλατφόρμα προσομοίωσης ως σύστημα υποστήριξης αποφάσεων από αρχές, οργανισμούς και εταιρείες, προκειμένου να αξιολογήσει και να δοκιμάσει τις υπάρχουσες και νέες πολιτικές για τις λειτουργίες εφοδιαστικής (π.χ., συλλογή αποβλήτων, παράδοση αερίου, κλπ.).

  • Βελτιωμένη τεχνογνωσία για τουλάχιστον 13 οργανισμούς από τουλάχιστον 3 χώρες (Τσεχία, Ελλάδα και Ιταλία) που συμμετέχουν σε δραστηριότητες.

  • Βελτιωμένη τεχνολογία για τους φορείς εκμετάλλευσης σε τουλάχιστον 3 χώρες και 7 οντότητες. Η LIFE GYR εφαρμογή θα ενθαρρύνει περισσότερες εταιρείες να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να επωφεληθούν από τη χρήση εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των φορέων των εταιρειών μέσω της προώθησης καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες (νέες δυνατότητες παράδοσης με συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό κλπ.) και ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης για παραλαβές και παραδόσεις σε αστικό περιβάλλον (καλύτερη χρήση των πόρων).

  • Βελτίωση της κοινωνικής εικόνας των 7 εταιρειών, οι οποίες, χάρη στον καλύτερο έλεγχο του σχεδιασμού των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των υπηρεσιών παράδοσης και των περιβαλλοντικών ζητημάτων, βελτιώνουν τη στρατηγική τιμολόγησης τους και ενσωματώνουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το εμπορικό σήμα και την εταιρική εικόνα,.

  • Βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας, της ζωής και της ποιότητας των τοπικών κοινοτήτων λόγω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και εκπομπών αερίων πέραν του θερμοκηπίου και της συμφόρησης στα αστικά οδικά δίκτυα.

 

Μια εναλλακτική στρατηγική δρομολόγησης (δηλαδή, η πράσινη δρομολόγηση) θα μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση σε μια αστική περιοχή, κάτι το οποίο θα έχει μεγάλα οφέλη για τη δημόσια υγεία. Οι άνθρωποι που πλήττονται περισσότερο από την  ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω μεταφορών είναι εκείνοι που κατοικούν στο αστικό περιβάλλον. Αυτοί ανήκουν κατά κύριο λόγο στην μικρομεσαία τάξη, πολλές φορές χωρίς δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης. Οι πιο ήσυχοι δρόμοι σημαίνουν μείωση του ημερήσιου χρόνου ταξιδιού και επακόλουθη αύξηση του ελεύθερου χρόνου ενός ατόμου. Οι θετικές επιπτώσεις δεν συνδέονται μόνο με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική ευημερία της κοινότητας και στις αντιλήψεις των κατοίκων για την ποιότητα της ζωής στην κοινωνία.

 

Η εφαρμογή LIFE GYR θα παροτρύνει επίσης τους οδηγούς των οχημάτων να λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά την εργασία τους, καλλιεργώντας έτσι έναν περιβαλλοντικό προσανατολισμό στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων.

 

Κατά τη διάρκεια του έργου LIFE GYR, 5 εταιρείες της ΕΕ και τουλάχιστον 3 ακόμη εταιρείες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες διάχυσης, θα συμπεριλάβουν για πρώτη φορά περιβαλλοντικά κριτήρια στη διαδικασία δρομολόγησης.

 

bottom of page