Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Η πρωτοβουλία

Το έργο LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα εφοδιαστικής για την τελική παράδοση φορτιών σε αστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε μέσω μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής μηχανικής, της επιστήμης των υπολογιστών και της επιχειρησιακής έρευνας.

Στόχος του έργου LIFE GreenYourRoute είναι να παράσχει και να επιδείξει σε 5 μικρομεσαίες εταιρείες που βρίσκονται σε 3 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ μια καινοτόμο, έξυπνη και ολοκληρωμένη πλατφόρμα πράσινης δρομολόγησης οχημάτων (δηλαδή ένα έξυπνο σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης των μεταφορών). Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών για την τελική παράδοση φορτίων που στόχο έχουν την προώθηση περιβαλλοντικών και βιώσιμων μεταφορών εμπορευμάτων σε αστικές περιοχές, μέσω φιλικών προς το περιβάλλον αποφάσεων δρομολόγησης οχημάτων. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους μεταφοράς.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.