Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Ορόσημα

  • Υπογραφή συμφωνητικών συνεργασίας.

  • Ενσωμάτωση της πλατφόρμας του έργου στο περιβάλλον των συμμετεχόντων του έργου.

  • Τελική εκδοχή των εφαρμογών του έργου.

  • Περιβαλλοντική πιστοποίηση.
  • Ίδρυση της εταιρείας GYR.

  • Καθορισμός των περιβαλλοντικών οφελειών από την χρήση της πλατφόρμας.

  • Τέλος της επίδειξης σε πραγματικά προβλήματα.

  • Τελικοί δείκτες επίδοσης του έργου.

  • Υπογραφή 3 νέων συμφωνητικών με την εταιρεία GYR.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.