top of page
Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν συνεχώς διαμορφώμενο παράγοντα, όπου απαιτούνται συνεπείς ενέργειες. Σχεδόν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες σε αστικές περιοχές εξαρτώνται από την μεταφορά και διανομή αγαθών. Όπως αναφέρεται και στον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη (βλέπε σύνδεσμο), ένα σύγχρονο και αποδοτικό από πλευράς πόρων σύστημα κινητιθκότητας, που εξυπηρετεί τόσο του επιβάτες όσο και τα φορτία θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα. Έως το 2020, η συνολική αποδοτικότητα του τομέα των μεταφορών θα αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία με μειωμένες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον ηχορύπανση.

Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 19,7% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το 23,7% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ΕΕ. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 31,6% της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ (βλέπε σύνδεσμο). Οι εκπομπές από τις μεταφορές αυξάνονται συνεχώς και αναμένονται να φτάσουν περισσότερο από το 30% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ έως το 2020, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Οι δραστηριότητες των εμπορευματικών μεταφορών αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον οδηγό για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (βλέπε σύνδεσμο), οι δραστηριότητες οδικών εμπορευματικών μεταφορών αντιπροσωπεύουν το 73% των δραστηριοτήτων χερσαίων μεταφορών και είναι μακράν ο κυρίαρχος τρόπος δρομολόγησης.

Η Ευρώπη χρειάζεται καθαρότερες και ενεργειακά αποδοτικότερες μεταφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν όχι μόνο με νέες τεχνολογίες, όπως οι υβριδικοί ηλεκτροκινητήρες, αλλά και με την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων λύσεων αστικών μεταφορών. Η μεγάλη πλειοψηφία των αστικών εμπορευματικών μεταφορών μεταφέρονται με φορτηγά, τα οποία συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, είναι θορυβώδη και καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του οδικού χώρου όταν κινούνται καθώς και όταν φορτώνουν ή εκφορτώνονται. Η παράδοση αγαθών είναι το λιγότερο αποτελεσματικό μέρος της συνολικής αλυσίδας εφοδιασμού. Οι ειδικές συνθήκες για τις αστικές μεταφορές ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία, τη διάταξη, την υποδομή, τις πολιτικές, την εμπορική δραστηριότητα και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε διάφορες πόλεις.

Το έργο LIFE GYR αποτελεί μια ευρωπαϊκή καινοτόμο πλατφόρμα εφοδιαστικής για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα θέματα που πραγματεύεται η πλατφόρμα περιλαμβάνουν:

 • Ελαχιστοποίηση του αριθμού των μεταφορών εμπορευμάτων και των αποστάσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή τους.

 • Αξιοποίηση των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των παραδόσεων.

 • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης από τις εμπορευματικές μεταφορές, στόχοι που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές μέχρι το 2030, σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές.

Στο τέλος του έργου αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (και συγκεκριμένα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)) κατά περίπου 0,427% στην Ελλάδα και των εκπομπών πέραν των αερίων του θερμοκηπίου (για παράδειγμα NOX) κατά περίπου 0,402% στην Ελλάδα, 0,103% στην Τσεχική και 0,002% στην Ιταλία.

 • Ημερήσια εξοικονόμηση εκπομπών από εργασίες δρομολόγησης 5 εταιρειών ίση με: 42.255tn NOx, 4.632tn PM, 73.133tn CO, 1.869tn NH3, 8.885.697tn CO2, 8.939tn CH4, 10.564tn VOC και 8.129tn SO2;

 • Ενημέρωση της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα και της οδηγίας 2009/33 / ΕΚ.

 • Ενσωμάτωση της πλατφόρμας LIFE GreenYourRoute στο επιχειρησιακό περιβάλλον επιπλέον εταιρειών για την πράσινη διανομή αγαθών σε αστικές περιοχές.

 • Πιστοποίηση καινοτόμου πλατφόρμας εφοδιαστικής για την παράδοση αγαθών από το πιλοτικό πρόγραμμα EU-ETV που υποστηρίζει και προωθεί την οικολογική καινοτομία. Παροχή πράσινου πιστοποιητικού από την εταιρεία GreenYourRoute στους μεταφορείς που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα GreenYourRoute που θα επιβεβαιώνει πως οδηγούν φιλικότερα προς το περιβάλλον και εφαρμόζουν πολιτική βιώσιμης κινητικότητας σε αστικές περιοχές. .

 • Ενημέρωση περισσότερων από 900 εκπρόσωπων εταιρειών σε 3 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ (Τσεχία, Ελλάδα και Ιταλία) μέσω ημερίδων και διαδικτυακών σεμιναρίων σχετικά με το δυνητικό περιβαλλοντικό και το επιχειρησιακό όφελος από τη χρήση της πλατφόρμας GreenYourRoute στις καθημερινές τους διαδικασίες δρομολόγησης. Επιπρόσθετα, ενημέρωση περισσότερων από 3000 ατόμων για τα οφέλη της πλατφόρμας GreenYourRoute μέσω δραστηριοτήτων διάχυσης.

 • Υιοθέτηση κανόνων και οικολογικών συμβάσεων από τουλάχιστον 12 εταιρείες στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον.

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό διανομής και δρομολόγησης εμπορευμάτων.

 • Τεκμηρίωση πως η στροφή σε πράσινες δραστηριότητες δεν αυξάνει απαραίτητα το κόστος.

bottom of page