Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Το Πράσινο Ταμείο συγχρηματοδοτεί το έργο LIFE GYR

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ συγχρηματοδοτεί την υλοποίηση του έργου LIFE GYR για το έτος 2020 με χρηματοδότηση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με την με Αρ. Απόφαση 181.1/2020/27.05.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του συγχρηματοδοτεί το έργο LIFE17 ENV/GR/000215 – LIFE GYR  για το έτος 2020 με το συνολικό ποσό των 28.000,00 €. Η χρηματοδότηση ύψους 28.000,00 € δόθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.