S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Socioekonomické dopady

Projekt LIFE GreenYourRoute (LEFE GYR) zavádí a demonstruje inovativní nástroj, který zabraňuje znečištění ovzduší tím, že provádí nakládku a vykládku zboží ekologičtějším, trvale udržitelnějším a efektivnějším způsobem v městském prostředí.

 

Socioekonomické dopady související s projektem

  • Posílení know-how 8 organizací - příjemcích projektu - z 3 členských států EU (Řecko, Česká republika a Itálie). Nejméně 47 členů projektového týmu získá zkušenosti a znalosti napřímo (realizací projektu) či spoluprací s ostatními členy konsorcia nebo jinými organizacemi (např. s ​​logistickými společnostmi pozvanými na webové semináře a workshopy). Zlepšené know-how rozšiřuje nejen povědomí o problematice dopravy a jejího vlivu na životní prostředí, ale především zvyšuje konkurenceschopnost příjemců na národní i mezinárodní úrovni.

  • Během trvání projektu LIFE GYR bude udrženo alespoň 12,8 přepočtených plných pracovních úvazků (11820 člověkodnů – tj. 22 člověkoměsíců - potřebných k realizaci projektu při započítání 264 pracovních dnů v roce po dobu 3,5 roku trvání projektu).

  • Propojení koordinujících a přidružených příjemců GYR projektu s administrativními pracovníky z různých úrovní správy a z různých odvětví, takto budou všichni příjemci GYR projektu spolupracovat s vnitrostátními a mezinárodními subjekty za účelem předvádění a šíření LIFE GYR. Socioekonomické přínosy vytváření těchto propojení mezi subjekty jsou důležité zejména pro řecké partnery, jejichž účast na evropských obchodních propojeních a iniciativách je obecně nižší než u ostatních zemí.

 

Socioekonomické dopady plynoucí z provádění projektu

  • Implementace a aktualizace politiky životního prostředí a přepravy.

  • Emise z dopravy jsou stále důležitější tématem v diskusi o problémech kvality ovzduší, klimatických změn a zmírňování jejich dopadů. Potřeba ekologičtější dopravy vede ke vzniku nových dopravních politik, jejichž cílem je snížit nejen emise, ale zároveň i náklady na vlastní přepravu. Platforma LIFE GYR může být použita v jako jeden z nástrojů pro podporu rozhodovacího procesu pro orgány státní správy, agentur a firem za účelem vyhodnocení a testování stávajících a nových politik a přístupů pro logistické plánování (jako např. sběr odpadu, dodávka paliv, vliv změny flotily vozidel atd.).

  • Posílení know-how alespoň 13 organizací z nejméně tří zemí (Řecko, Česká republika a Itálie) účastnících se demonstračních a diseminačních aktivit.

  • Lepší technologie pro nákladní dopravce (malé a střední podniky) v nejméně třech zemích. LIFE GYR bude podněcovat více malých a středních podniků, aby se připojily k platformě a mohly potenciálně využívat nástroj pro podporu jejich rozhodovacího procesu (například aplikace GYR) pro svoji běžnou činnost.

  • Zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím podpory kvalitnějších služeb pro zákazníky (nové možnosti uskutečňování dodávek, např.: s ​​konkrétními časovými okny, dobře vyškoleným personálem, atd.) a uspokojování zvýšené poptávky po doručování zboží v městském prostředí (lepší dostupností zdrojů).

  • Vylepšení sociálního obrazu 7 malých a středních podniků – přepravců, kteří získají lepší kontrolu nad plánováním provozu a výdajů, zlepšení doručovacích služeb s ohledem na ekologické otázky a změnu cenové politiky. Posílení jejich značky, vnímání firmy, společenské odpovědnosti a podpory udržitelného rozvoje.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.