top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Socioekonomické dopady

Projekt LIFE GreenYourRoute (LEFE GYR) zavádí a demonstruje inovativní nástroj, který zabraňuje znečištění ovzduší tím, že provádí nakládku a vykládku zboží ekologičtějším, trvale udržitelnějším a efektivnějším způsobem v městském prostředí.

 

Socioekonomické dopady související s projektem

  • Posílení know-how 8 organizací - příjemcích projektu - z 3 členských států EU (Řecko, Česká republika a Itálie). Nejméně 47 členů projektového týmu získá zkušenosti a znalosti napřímo (realizací projektu) či spoluprací s ostatními členy konsorcia nebo jinými organizacemi (např. s ​​logistickými společnostmi pozvanými na webové semináře a workshopy). Zlepšené know-how rozšiřuje nejen povědomí o problematice dopravy a jejího vlivu na životní prostředí, ale především zvyšuje konkurenceschopnost příjemců na národní i mezinárodní úrovni.

  • Během trvání projektu LIFE GYR bude udrženo alespoň 12,8 přepočtených plných pracovních úvazků (11820 člověkodnů – tj. 22 člověkoměsíců - potřebných k realizaci projektu při započítání 264 pracovních dnů v roce po dobu 3,5 roku trvání projektu).

  • Propojení koordinujících a přidružených příjemců GYR projektu s administrativními pracovníky z různých úrovní správy a z různých odvětví, takto budou všichni příjemci GYR projektu spolupracovat s vnitrostátními a mezinárodními subjekty za účelem předvádění a šíření LIFE GYR. Socioekonomické přínosy vytváření těchto propojení mezi subjekty jsou důležité zejména pro řecké partnery, jejichž účast na evropských obchodních propojeních a iniciativách je obecně nižší než u ostatních zemí.

 

Socioekonomické dopady plynoucí z provádění projektu

  • Implementace a aktualizace politiky životního prostředí a přepravy.

  • Emise z dopravy jsou stále důležitější tématem v diskusi o problémech kvality ovzduší, klimatických změn a zmírňování jejich dopadů. Potřeba ekologičtější dopravy vede ke vzniku nových dopravních politik, jejichž cílem je snížit nejen emise, ale zároveň i náklady na vlastní přepravu. Platforma LIFE GYR může být použita v jako jeden z nástrojů pro podporu rozhodovacího procesu pro orgány státní správy, agentur a firem za účelem vyhodnocení a testování stávajících a nových politik a přístupů pro logistické plánování (jako např. sběr odpadu, dodávka paliv, vliv změny flotily vozidel atd.).

  • Posílení know-how alespoň 13 organizací z nejméně tří zemí (Řecko, Česká republika a Itálie) účastnících se demonstračních a diseminačních aktivit.

  • Lepší technologie pro nákladní dopravce (malé a střední podniky) v nejméně třech zemích. LIFE GYR bude podněcovat více malých a středních podniků, aby se připojily k platformě a mohly potenciálně využívat nástroj pro podporu jejich rozhodovacího procesu (například aplikace GYR) pro svoji běžnou činnost.

  • Zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím podpory kvalitnějších služeb pro zákazníky (nové možnosti uskutečňování dodávek, např.: s ​​konkrétními časovými okny, dobře vyškoleným personálem, atd.) a uspokojování zvýšené poptávky po doručování zboží v městském prostředí (lepší dostupností zdrojů).

  • Vylepšení sociálního obrazu 7 malých a středních podniků – přepravců, kteří získají lepší kontrolu nad plánováním provozu a výdajů, zlepšení doručovacích služeb s ohledem na ekologické otázky a změnu cenové politiky. Posílení jejich značky, vnímání firmy, společenské odpovědnosti a podpory udržitelného rozvoje.

bottom of page