top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Změna klimatu je dlouhodobým jevem vyžadujícím konzistentní kroky pro jeho zmírnění. Téměř každá hospodářská činnost v městských oblastech závisí na pohybu zboží zajišťovaném nákladními dopravci. Doprava vytváří 19,7% emisí skleníkových plynů a 23,7% emisí CO2 v EU. Spotřeba energie v odvětví dopravy představuje 31,6% z celkové spotřeby energie v EU (více zde). Podíl emisí z dopravy se neustále zvyšuje, a pokud nebude podniknuto žádné opatření, do roku 2020 by mohl přesáhnout 30% celkových emisí EU. Provoz nákladní dopravy vytváří přibližně jednu třetinu celkových emisí skleníkových plynů z dopravy. Podle příručky o silniční nákladní dopravě (více zde), tvoří silniční nákladní doprava 73% činností vnitrozemské dopravy a je tak zdaleka nejvíce dominantním dopravním módem.

Evropa potřebuje dopravu, která je čistá a energeticky účinná, čehož lze dosáhnout nejen novými technologiemi (jako jsou hybridní motory a elektromotory), ale také rozvojem účinnějších řešení městské dopravy. Převážná většina městské nákladní dopravy se uskutečňuje nákladními automobily, které přispívají ke znečištění ovzduší, jsou hlučné a zabírají velkou část silničního prostoru. Doprava zboží v městském prostředí je nejméně efektivní součástí celého dodavatelského řetězce. Specifické podmínky městské nákladní dopravy se liší podle místa, uspořádání jednotlivých měst, infrastruktury, předpisů, obchodních aktivit a chování spotřebitelů.

Navrhovaný projekt je evropská inovativní logistická platforma pro zvýšení efektivity městské nákladní dopravy s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Problémy, s nimiž se platforma zabývá, zahrnují:

 •  minimalizace počtu dopravných tras a ujetých kilometrů potřebných k jejich provedení;

 • maximální využití inteligentních dopravních systémů ke zvýšení efektivity dodávek;

 • snížení znečištění ovzduší a hluku způsobeného nákladní dopravou, což je zcela v souladu s výzvami, kterým musí toto   odvětví dle studie Evropské komise o městské nákladní dopravě (více zde) do roku 2030 čelit.

Na konci projektu jsou očekávány následující výsledky:

 • snížení ročních emisí skleníkových plynů (tj. CO2) v Řecku o přibližně 0,427% a emisí oxidů dusíku (NOX) o přibližně 0,402% v Řecku, o 0,103% v Česku a o 0,002% v Itálii;

 • roční úspora emisí v důsledku zapojení se zmiňovaných 5 dopravců – demonstrátorů – do projektu: 42,255 tun NOx, 4,632 tuny prachových částic, 73,133 tun CO, 1,869 tuny NH3, 8885,697 tun CO2, 8,939 tun CH4, 10,564 tun těkavých organických látek a 8,129 tun SO2;

 • aktualizace právních předpisů o kvalitě ovzduší a směrnice 2009/33/ES;

 • zapojení dalších malých a středních podniků – nákladních dopravců, kteří budou v rámci své podnikatelské činnosti integrovat logistickou platformu GreenYourRoute pro řízení dodávek v městských oblastech tak, aby minimalizovali dopad vlastního provozu na životní prostředí;

 • inovativní logistická platforma pro řízení dodávek do domu ověřená pilotním programem EU-ETV, která podporuje a propaguje ekologické inovace;

 • certifikát ekologičnosti vydaný společností GreenYourRoute potvrzující, že zákazníci, kteří si zakoupí produkt GreenYourRoute a užívají jej dle pokynů, zavádějí udržitelnou mobilitu v městských oblastech;

 • více než 900 zástupců malých a středních podniků ze 3 různých členských zemích EU (Řecko, Česká republika a Itálie) bude informováno prostřednictvím seminářů a webinářů o možných každodenních přínosech pro životní prostředí spojených se snížením provozních nákladů pomocí platformy GreenYourRoute; navíc se očekává, že více než 3000 osob bude informováno o pozitivech platformy GreenYourRoute prostřednictvím pravidelného šíření informací;

 • přinejmenším 12 malých a středních podniků se začne řídit pravidly ekologického zadávání veřejných zakázek;

 • zvyšovat povědomí o ekologicky šetrnějším plánování nákladní dopravy;

 • zdůraznění skutečnosti, že přechod na zelené řízení dopravy nemusí nutně znamenat zvyšování nákladů na dopravu.

bottom of page