S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Změna klimatu je dlouhodobým jevem vyžadujícím konzistentní kroky pro jeho zmírnění. Téměř každá hospodářská činnost v městských oblastech závisí na pohybu zboží zajišťovaném nákladními dopravci. Doprava vytváří 19,7% emisí skleníkových plynů a 23,7% emisí CO2 v EU. Spotřeba energie v odvětví dopravy představuje 31,6% z celkové spotřeby energie v EU (více zde). Podíl emisí z dopravy se neustále zvyšuje, a pokud nebude podniknuto žádné opatření, do roku 2020 by mohl přesáhnout 30% celkových emisí EU. Provoz nákladní dopravy vytváří přibližně jednu třetinu celkových emisí skleníkových plynů z dopravy. Podle příručky o silniční nákladní dopravě (více zde), tvoří silniční nákladní doprava 73% činností vnitrozemské dopravy a je tak zdaleka nejvíce dominantním dopravním módem.

Evropa potřebuje dopravu, která je čistá a energeticky účinná, čehož lze dosáhnout nejen novými technologiemi (jako jsou hybridní motory a elektromotory), ale také rozvojem účinnějších řešení městské dopravy. Převážná většina městské nákladní dopravy se uskutečňuje nákladními automobily, které přispívají ke znečištění ovzduší, jsou hlučné a zabírají velkou část silničního prostoru. Doprava zboží v městském prostředí je nejméně efektivní součástí celého dodavatelského řetězce. Specifické podmínky městské nákladní dopravy se liší podle místa, uspořádání jednotlivých měst, infrastruktury, předpisů, obchodních aktivit a chování spotřebitelů.

Navrhovaný projekt je evropská inovativní logistická platforma pro zvýšení efektivity městské nákladní dopravy s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Problémy, s nimiž se platforma zabývá, zahrnují:

 •  minimalizace počtu dopravných tras a ujetých kilometrů potřebných k jejich provedení;

 • maximální využití inteligentních dopravních systémů ke zvýšení efektivity dodávek;

 • snížení znečištění ovzduší a hluku způsobeného nákladní dopravou, což je zcela v souladu s výzvami, kterým musí toto   odvětví dle studie Evropské komise o městské nákladní dopravě (více zde) do roku 2030 čelit.

Na konci projektu jsou očekávány následující výsledky:

 • snížení ročních emisí skleníkových plynů (tj. CO2) v Řecku o přibližně 0,427% a emisí oxidů dusíku (NOX) o přibližně 0,402% v Řecku, o 0,103% v Česku a o 0,002% v Itálii;

 • roční úspora emisí v důsledku zapojení se zmiňovaných 5 dopravců – demonstrátorů – do projektu: 42,255 tun NOx, 4,632 tuny prachových částic, 73,133 tun CO, 1,869 tuny NH3, 8885,697 tun CO2, 8,939 tun CH4, 10,564 tun těkavých organických látek a 8,129 tun SO2;

 • aktualizace právních předpisů o kvalitě ovzduší a směrnice 2009/33/ES;

 • zapojení dalších malých a středních podniků – nákladních dopravců, kteří budou v rámci své podnikatelské činnosti integrovat logistickou platformu GreenYourRoute pro řízení dodávek v městských oblastech tak, aby minimalizovali dopad vlastního provozu na životní prostředí;

 • inovativní logistická platforma pro řízení dodávek do domu ověřená pilotním programem EU-ETV, která podporuje a propaguje ekologické inovace;

 • certifikát ekologičnosti vydaný společností GreenYourRoute potvrzující, že zákazníci, kteří si zakoupí produkt GreenYourRoute a užívají jej dle pokynů, zavádějí udržitelnou mobilitu v městských oblastech;

 • více než 900 zástupců malých a středních podniků ze 3 různých členských zemích EU (Řecko, Česká republika a Itálie) bude informováno prostřednictvím seminářů a webinářů o možných každodenních přínosech pro životní prostředí spojených se snížením provozních nákladů pomocí platformy GreenYourRoute; navíc se očekává, že více než 3000 osob bude informováno o pozitivech platformy GreenYourRoute prostřednictvím pravidelného šíření informací;

 • přinejmenším 12 malých a středních podniků se začne řídit pravidly ekologického zadávání veřejných zakázek;

 • zvyšovat povědomí o ekologicky šetrnějším plánování nákladní dopravy;

 • zdůraznění skutečnosti, že přechod na zelené řízení dopravy nemusí nutně znamenat zvyšování nákladů na dopravu.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.