top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

CÍLE

Evropská komise uznala, že k zajištění vzájemné soudržnosti politik životního prostředí a ostatních oblastí jsou nezbytné kompromisy. Doprava, nejrychleji se rozvíjející odvětví pokud jde o tvorbu emisí a spotřebu energie, hraje v rámci EU ústřední úlohu a představuje téměř 20% celkové spotřeby energie, z čehož 98% připadá na fosilní paliva. LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) integruje a rozvíjí politiku v oblasti životního prostředí využíváním výsledků předchozích výzkumných projektů financovaných EU za pomoci multidisciplinárního přístupu environmentálního inženýrství, informatiky a operačního výzkumu.

Cíle projektu jsou:

  • přispívat k plnění závazků EU pro snižování emisí podle Kjótského protokolu UNFCCC a ke specifickým cílům programu LIFE pro opatření v oblasti klimatu, jak je stanoveno v článku 10 nařízení o programu LIFE, a to v rámci projektů pro oblast snižování emisí skleníkových a jiných plynů;

  • zavádět inovativní přístup v celoevropském dopravním systému založený na řízení provozu vozidel způsobem šetrným k životnímu a prokázání, že ekologické plánování tras šetrné k životnímu prostředí také šetří náklady;

  • zvýšit replikovatelnost a přenositelnost platformy GreenYourRoute pro jiné kontexty, sektory, regiony a podnikatelské subjekty;

  • vytvořit v rámci projektu udržitelnou společnost GreenYourRoute, která poskytne provozovatelům přepravních služeb ověřený systém ekologického řízení dopravy a udělí jim certifikát ekologického dopravce;

  • vytvořit významnou síť zákazníků společnosti GreenYourRoute v Řecku, České republice a Itálii, jakož i v dalších členských státech EU;

  • zvyšovat povědomí o ekologických přístupech a mobilizovat klíčové místní, regionální a národní subjekty s cílem přijmout pravidla pro zelené zadávání zakázek a environmentální opatření směřující k udržitelné městské mobilitě;

  • podporovat sdílení osvědčených postupů mezi účastníky a zapojit malé a střední podniky a výzkumníky do řešení omezení dopadů dopravy na změnu klimatu a znečištění ovzduší v městských oblastech;

  • monitorovat environmentální a socioekonomický dopad plánování tras za pomoci platformy GreenYourRoute.​

bottom of page