Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

PROJECT

Παραδοτέα

Η λίστα των παραδοτέων διατίθεται παρακάτω (στην αγγλική γλώσσα).

Αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο από τα παραδοτέα του έργου,

παρακαλούμε πατήστε το κουμπί της αίτησης.

Deliverable A1.3: Green procurement guidelines. (download here).

Deliverable A1.4: Review of developments after the proposal submission.(download here).

Deliverable B4.1: Report of demonstrators requirements.(available after request).

Visitors

Date of last update:

11/11/2020

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.